flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Львівському апеляційному господарському суді

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Голови Львівського апеляційного господарського суду  
від  08.01.2014 № 06-01/03_
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок організації доступу до публічної інформації,
що знаходиться у володінні Львівського апеляційного господарського суду
 
Розділ 1. Загальні положення
1.1.      Це Положення розроблено на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-VI від 13.01.2011 із змінами (далі - Закон), рішень Ради суддів господарських судів України № 245 від 10.10.2013, № 269 від 19.12.2013 та визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Львівського апеляційного господарського суду та інформації, що становить суспільний інтерес.
1.2.      Львівський апеляційний господарський суд (далі - Суд) є суб'єктом відносин у сфері доступу до публічної інформації, а саме розпорядником інформації, який при вирішенні питань щодо доступу до інформації керується Законом.
1.3.      Терміни "публічна інформація", "запит на інформацію", "запитувачі інформації" в цьому Положенні вживаються в значеннях, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації».
1.4.      Правове регулювання відносин, пов'язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації у Суді здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про судоустрій і статус суддів», «Про інформацію», «Про доступ до судових рішень», Господарського процесуального кодексу України.
1.5.      Дія цього Положення не поширюється на надання інформації, отриманої або створеної при здійсненні судочинства Судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.
1.6. Відповідальними за забезпечення доступу до інформації є керівник апарату суду, у випадку його відсутності - заступник керівника апарату суду.
1.7.       Відповідальним за забезпечення реєстрації, опрацювання, відправки запитів на публічну інформацію, надання консультацій під час оформлення запитів є відділ документального забезпечення.
1.8.       Суд не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
- стосовно інформації інших органів влади України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;
1.9.  Апарат Суду не виконує функції розпорядника щодо направлення запиту належному розпоряднику, на якого не поширюється дія Закону.
Розділ 2. Порядок доступу до публічної інформації про діяльність суду.
2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується:
- розміщенням   публічної   інформації   на   офіційному   веб-сайті   Суду   в   мережі   Інтернет http://lva.arbitr.gov.ua;
- розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду;
- наданням публічної інформації за запитами;
- оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації,  офіційних друкованих виданнях;
- присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у Суді.
2.2. Публічна інформація про діяльність Суду може надаватися у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.
2.3. Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством. У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, інформація надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач в запиті не просить надати її в іншій формі. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі, інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді.
2.4. Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об'єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається телефоном структурними підрозділами (відділами) апарату суду відповідно до напрямів їх діяльності.
2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію (далі -відповідальні особи) є в межах своєї компетенції керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду, начальники, заступники начальників структурних підрозділів (відділів) апарату суду (особи, які виконують їхні обов'язки), інші уповноважені особи суду за резолюцією голови суду, особи, яка виконує обов'язки голови суду.
2.6. Розміщення публічної інформації про діяльність Суду на офіційному     веб-сайті Суду, інформаційних стендах у приміщенні Суду,  оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації, офіційних друкованих виданнях здійснює головний спеціаліст із забезпечення зв'язків з засобами масової інформації - прес - секретар, у випадку його відсутності – начальник відділу забезпечення роботи голови та заступників голови суду за згодою голови суду чи особи, яка виконує обов'язки голови суду.
2.7.   Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у володінні Суду, підлягають обов'язковій реєстрації в системі обліку у відповідності до вимог Закону.
2.8. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.
2.9. Не належить до публічної інформації:
  - інформація, що не відображена та не задокументована будь-якими  засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;
- внутрішньо-організаційна інформація, в тому числі внутрівідомча службова;
кореспонденція, доповідні та службові записки, рекомендації, проекти будь-яких документів тощо;                                                             
       - інформація, що міститься в матеріалах судових справ;
 - інформація, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.
2.10. Інформація, що стосується розгляду конкретної справи надається лише учасникам судового процесу у відповідній справі.
2.11. Доступ до публічної інформації обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова інформація).
Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, визначається у додатках до цього Положення.
2.12.  Відповідальні особи за надання відомостей за запитами на інформаціюзобов'язані:
- оприлюднювати інформацію про діяльність Суду та прийняті рішення у встановленому в суді порядку;
- систематично вести облік документів, що знаходяться у володінні Суду;
- вести облік запитів на інформацію;
     -  надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.
2.13.  У випадку, якщо Суд володіє інформацією про особу, відповідальні особи зобов'язані:
- надавати  таку   інформацію   безперешкодно   і   безкоштовно   на   вимогу   особи,   якої   вона стосується, крім випадків, передбачених Законом;
- використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений Законом;
- вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;
- виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу особи, якої вона стосується.
2.14. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.
Розділ 3. Оприлюднення публічної інформації про діяльність суду.
3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується головою суду, заступниками голови суду, керівником апарату суду, його заступником відповідно до законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства".
3.2. Порядок взаємодії Суду з представниками засобів масової інформації визначено у додатку 1 до цього Положення.
3.3.Оприлюднення на веб-сайті Суду інформації, підготовленої відповідальними особами суду з урахуванням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", щоденне інформаційне наповнення веб-сайту суду здійснює головний спеціаліст із забезпечення зв'язків з засобами масової інформації - прес - секретар, у випадку його відсутності – начальник відділу забезпечення роботи голови та заступників голови суду за згодою голови суду чи особи, яка виконує обов'язки голови суду.
3.4.Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду підлягає наступна інформація:
1) Інформація про Суд:
-   найменування, місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреса офіційного веб-сайту та адреса електронної пошти;
-   новини та події суду;
-    структурасуду;
-    керівництвосуду, судді;
-    апаратсуду;
-    історія створення та діяльності суду, визначні працівники суду, фотогалерея;
-    публікації у засобах масової інформації.
2) Організація роботи суду:
- компетенція суду та нормативно-правові засади діяльності;
-    правила внутрішнього трудового розпорядку;
-     державні закупівлі, план державних закупівель.
3) Для суб'єктів господарської діяльності та інших осіб:
-    розклад роботи суду, прийому документів;
- графік приймання громадян;
- правила пропуску осіб, до приміщення суду та на його територію транспортних засобів;
-    зразки заяв, клопотань;
- інформація про судові процедури та порядок захисту прав та охоронюваних законом інтересів.
4) Банківські реквізити для сплати судових витрат:
- витяги із Закону України «Про судовий збір», в частині встановлення суми сплати судового збору, випадків та підстав звільнення від сплати судового збору;
- судовий збір (реквізити для оплати судового збору при зверненні до суду, в тому числі при подачі апеляційної, касаційної скарги);
-         реквізити для оплати запитувачами інформації рахунків на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів;
5) Публічна інформація:
- положення про порядок організації доступу до публічної інформації,  що знаходиться у володінні суду;
- список осіб, відповідальних за забезпечення доступу до інформації, з зазначенням контактних телефонів;
- перелік документів, затверджених наказом голови суду, що містять службову інформацію.
6)    Вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.
7)    Списки справ, призначених до розгляду.
8)         Банкрутство (ухвали, постанови суду у справах про банкрутство, арбітражні керуючі, їх спеціалізація).
9)  Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації,  дій чи бездіяльності.
10) Звіти, в тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію.
11)   Іншу інформацію про діяльність суду, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.
3.5.        Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень».
3.6.        У приміщенні Суду на інформаційному стенді  розміщується наступна інформація:
1)           про   порядок   роботи   Суду,   включаючи   порядок   прийому   громадян,   представників юридичних осіб, об'єднань громадян, з питань, пов'язаних з організацією діяльності Суду;
2)     списки справ, призначених до розгляду;
3)           банківські реквізити для сплати судових витрат;
4)           правила пропуску осіб, до приміщення суду та на його територію транспортних засобів (витяг);
5)           телефон особи, яка забезпечує подання письмових запитів громадян з обмеженими фізичними можливостями.
3.7.  Інформація, передбачена пунктами 3.4 та 3.6 підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. Інформація на веб- сайті Суду оприлюднюється із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.
3.8. Представники сторін, третіх осіб, прокурор, інші особи, які беруть участь у процесі у випадках, передбачених чинним законодавством, мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в Суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіо технічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються процесуальним законодавством.
3.9. Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати на офіційному веб - сайті Суду  (додатки 2 - 4 до Положення).
3.10. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити начальник відділу документального забезпечення ( канцелярії)  чи  особа, яка виконує обов'язки начальника відділу документального забезпечення, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон. Копія такого запиту надається особі, яка його подала.
3.11.  Запит на інформацію має містити:
-         ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
-         загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
3.12. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
3.13.  Електронний запит на отримання публічної інформації заповнюється за формою, розміщеною на офіційному веб-сайті Львівського апеляційного господарського суду .
       Розділ 4. Реєстрація, опрацювання запитів та порядок надання відповідей на запити
4.1.  Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються у відділі документального забезпечення,  відповідно до Інструкції з діловодства в господарських судах України з урахуванням вимог цього Положення.
4.2. Запити на інформацію підлягають обов'язковій реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду.
4.3. Після отримання та реєстрації запитів на інформацію працівники відділу документального забезпечення  невідкладно передають запити на інформацію голові суду, особі, яка виконує обов'язки голови для накладення резолюції з визначенням виконавця (виконавців) запиту.
4.4. У випадках коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Суду, за резолюцією голови суду, особи, яка виконує його обов'язки, відповідальними за надання відповідей на такий запит можуть визначатись керівники відповідних структурних підрозділів (відділів) апарату суду згідно з напрямами діяльності. За рішенням голови суду, особи, яка виконує його обов'язки відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного із керівників відповідних структурних підрозділів (відділів) апарату суду. У такому випадку співвиконавці зобов'язані не пізніше трьох робочих днів з дня отримання Судом запиту надати відповідальному виконавцю відповідні документи.
4.5. Запит на інформацію з відповідною резолюцією голови суду, особи, яка виконує обов’язки голови суду, невідкладно передається працівниками відділу документального забезпечення визначеному виконавцю чи співвиконавцям.
4.6. Запити на інформацію у вигляді електронного документа надсилаються на електронну пошту Суду http://lva.arbitr.gov.uaроздруковуються та опрацьовуються працівниками відділу документального забезпечення відповідно до пунктів 4.1.-4.3. Положення.
4.7. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).
4.8.  Прийом запитів на інформацію здійснюється працівниками відділу документального забезпечення кожного робочого дня:
-    з понеділка по четвер з 9год. 00 хв. до 17 год. 45хв.;
в п'ятницю 9год. 00 хв. до 16 год. 45 хв.
4.9. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту Судом.
4.10.У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
4.11.     Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
4.12.У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
4.13.У разі, якщо питання, порушенні у запиті, потребують надання додаткової інформації, виконавець може витребувати її від інших структурних підрозділів (відділів) апарату Суду. У такому випадку структурні підрозділи (відділи) апарату Суду повинні надати додаткову інформацію до виконавця не пізніше двох днів з моменту її витребування.
4.14.У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.
4.15.У разі надходження кореспонденції, що одночасно містить запит на інформацію, та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом, а його копія в частині інших питань - Законом України "Про звернення громадян".
4.16.Відповіді на запит підлягають обов'язковій реєстрації в Суді.
4.17.   Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка надає відповідь, виконавець, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.
4.18.   У випадку якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.
4.19.   Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
4.20.  У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
1)    прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
2)дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
3)    причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;
4)строк, у який буде задоволено запит;
5)    підпис.
4.21.  Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
1)            якщо він не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією щодо якої зроблено запит;
2)     інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;
3)     особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;
4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону, відповідно до якої запит на інформацію має містити:
-         ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
-         загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено
-         запит, якщо запитувачу це відомо;
- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
4.22.    У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
1)    прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
2)дату відмови;
3)    мотивовану підставу відмови;
4)порядок оскарження відмови;
5)    підпис.
4.23.  Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.
4.24.  Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.
4.25.Інформація на запит надається безкоштовно.
4.26.У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України, та Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації в господарському суді Івано-Франківської області.
4.27.При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
4.28.  Відповідь Суду про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел або відповідь не по суті запиту, вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Якщо Суд не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо чи має бути відомо, хто нею володіє, виконавець зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
Розділ 5. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації.
5.1.      Рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені до голови Суду, особи яка виконує обов'язки голови Суду, вищого органу або суду.
5.2.      Запитувач має право оскаржити:
1)     відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3)     ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5)     несвоєчасне надання інформації;
6)     невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону;
7)     інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
5.3.         Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
5.4.         Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
1)     ненадання відповіді на запит;
2) ненадання інформації на запит;
3)     безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону;
5)     надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
6)     несвоєчасне надання інформації;
7)     необгрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
8)     нездійснення реєстрації документів;
9)     навмисне приховування або знищення інформації чи документів.
5.5.         Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядником інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.
5.6.         Відповідальність за порушення у  сфері  доступу  до  публічної  інформації  визначається відповідно до чинного законодавства України.